Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Ontstaan Gereformeerde kerk Harkema

Harkema-Opeinde bestond in de 19e eeuw (1800 – 1900) louter uit heidevelden, de Hamsterheide. In de loop van deze eeuw vestigden zich de eerste bewoners. De geschiedenis van het dorp is op bijzondere wijze vastgelegd in het Openluchtmuseum Themapark De Spitkeet in Harkema.

Lambertus Nankes Warmolts, zoon van de Hervormde predikant Warmolts te Surhuizum, trok zich de armoedige leefomstandigheden van de gemeenschap aan. In woord en daad ging hij aan de slag om het evangelie van Jezus onder de mensen bekend te maken.

 

Hij bouwde een kleine schuur als evangeliepost en begon aan kinderen het Evangelie te vertellen, maar het duurde niet lang of de ouders kwamen mee. Zo begonnen de samenkomsten te groeien en te bloeien. Boven de deur van dit ‘kerkje’ was een raam aangebracht waarop geschreven stond ‘Ziet hier Gods vinger’. De vloer bestond uit zand en er waren geen stoelen. Een paal in de grond met een bordje eraan getimmerd diende als lessenaar voor de bijbel. Dit was in het jaar 1883.  In 1891 werd de schuur vervangen door een stenen gebouw.

In 1892 sloot Lambertus Warmolts zich met de gemeente aan bij de landelijke Gereformeerde kerken. Het bijzondere was, dat hij formeel geen predikant was. Hij was zelf boer en bracht daarnaast het Evangelie in de taal van het volk en dat deed wonderen. Lambertus wist zich geleid door Gods vinger en Zijn Geest en het werk ging door. In 1913 werd het oude gebouw afgebroken en verrees het huidige kerkgebouw aan de Warmoltsstrjitte 61. In 1928 overleed Lambertus Warmolts en woonde toen in Stroobos. Hij ligt begraven in Augustinusga.

In datzelfde jaar, 2 januari 1928 ontstond er een scheuring in de kerk door ‘De kwestie Geelkerken’. Landelijk was er een geloofsstrijd rond Genesis 3. Heeft de slang werkelijk gesproken of niet? De Amsterdamse predikant Geelkerken vond van niet. De toenmalige predikant Ds. van Leeuwen schaarde zich achter Geelkerken en een breuk was het geval. In 1929 werd Ds. Tiesinga aangesteld en hij zou tot 1961 verbonden blijven aan de Gereformeerde gemeente van Harkema! Maar liefst 32 jaar.

De kerkgeschiedenis laat zien, dat Gods kerk altijd in beweging is. Zo ook de kerk in Harkema. In 2004 besluit de Gereformeerde gemeente niet mee te gaan met de fusie van de PKN. Daardoor wordt ze onderdeel van de Voortgezette Gereformeerde Kerk.

In 2017 neemt Ds. Sneijder afscheid van de gemeente en er vindt een bezinning plaats. Landelijk heeft de kerk het moeilijk. Steeds meer kerken moeten helaas de deuren sluiten of er wordt meer onderlinge samenwerking gezocht. Daarnaast komt er ook een evangelische stroom vanuit Amerika op gang en ontstaan er nieuwe geloofsgemeenschappen die zich voornamelijk richten op de jongere generaties. Ook binnen de Protestantse kerk ontstaan er overal in het land meer dan 100 pioniersplekken.

Binnen de Voortgezette Gereformeerde kerk gaat men ook op verkenning uit en probeert men samenwerking te zoeken met de Vrijgemaakte kerk en de Christelijke Gereformeerde gemeenten. De Harkema ontdekt de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en besluit om in 2019 gastlid te worden.

Wat de Harkema aanspreekt bij de Bond is, dat ze als gemeente autonoom kan worden, maar toch verbonden met andere gemeenten. In deze periode krijgt de kerk ook haar nieuwe naam: ‘Warmoltskerk’. Op de startzondag van 11 september 2022 wordt de nieuwe naam onthuld door de laatste nazaat van Lambertus Warmolts: Nanco Warmolts in aanwezigheid van zijn vrouw en twee dochters.

Op 1 januari 2023 sluit de gemeente van Harkema zich officieel aan bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Het gebouw aan de Warmoltsstrjitte 61 is dan ondertussen precies 100 jaar.

In Oktober 2023 wordt zr. Froukje Wesseling – Schilstra uit De Tike als vaste voorganger aangesteld voor de gemeente. Een nieuwe fase breekt aan, maar de woorden die destijds door Lambertus Warmolts van kracht werden ‘Ziet hier de vinger Gods’, blijven meegaan. Want boven de deur van het kerkgebouw werd 100 jaar geleden de woorden uit Hebreeën 13: 8 ingemetseld:

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid’.

Op die belofte wil de kerk blijven staan!