Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Mannenvereniging

Tijdens het winterseizoen wordt er gesproken van begin oktober tot eind maart éénmaal per veertien dagen. Afwisselend wordt er een gedeelte uit het Oude testament en dan weer uit het Nieuwe testament behandelt. Tevens is er een vragenbus waarin de leden onderwerpen kunnen aangeven. e.e.a. is zeer leerzaam.

65 jaar mannenvereniging

Op èèn onzer vergaderingen kwam naar voren hoelang onze Mannen Vereniging zou hebben bestaan. Als we om ons zien zijn er in de kerkelijke gemeenten niet veel meer die nog een M.V hebben. Maar in Harkema is nog een .MV vertegenwoordigd .We hadden geen idee hoelang deze vereniging bestaat. Daarom nam A. Broersma het initiatief om eens in het archief te gaan snuffelen , en ja daar vond hij de notulen waar instond wanneer de oprichting plaats had gevonden.

Het was op Woensdagavond 24 Okt. 1945 (vlak na de oorlog) dat een viertal personen het initiatief in handen namen om te komen tot het oprichting van een Mannen- vereniging. Vooraf hadden ze al een aantal personen gevraagd om dan op die vergadering te komen, en ja wel er waren 10 man aanwezig en zodoende kon de oprichting dan een feit worden. Aan hen die tot die oprichting behoorden wil ik hen bij name noemen, het waren n.l. A. de Boer, J. v.d. Laan , J. Liezinga, G. Schippers, E. Talstra, E. v.d. Veen, J. de Vries, E. Witteveen, G. Witteveen en R. Weening.

Na even gepraat te hebben moest er ook leiding worden gegeven, en die werd toen opgedragen aan E. de Vries. Deze opende de vergadering met gebed, sprak vervolgens een kort openingswoord waarin tot uiting kwam dat er reeds al een lange tijd de behoefte werd gevoeld tot een oprichting van een MV, maar ook geprobeerd moest worden voor de levensvatbaarheid. Hoewel er nog maar 10 leden waren werd besloten om toch een bestuur te kiezen en dat werden G.Witteveen [voorz]. E. de Vries S {secr}. en E. Talstra { peningm.} De M.V. kreeg ook een naam n.l. “Calvijn”. Er werd besloten om de 14 dagen te vergaderen en de contributie zou 25 cent per vergadering wezen.. Zo werd dan de eerste stap gezet in de goede richting en de eerste echte vergadering was een feit geworden.

Op de tweede verg., wat het de leden betreft ging het Excelsior, steeds meer kwamen er bij. Er waren zelfs in èèn keer 7 nieuwe leden bijgekomen Zo ook op de volgende vergaderingen groeide de vereniging gestaag. Werd er begonnen met 10 man is nu al uitgegroeid tot 32 leden. Alle soorten onderwerpen werden er behandeld b.v. Gew. Geschiedenis, Geloofsbel. Kerkgeschiedenis en ook vrije-onderwerpen

Na een rustperiode van ongev.7 maand kwam de M.V. op dinsdag 22 Okt. 1946 weer bijeen. Doordat er in die rustperiode enkele leden naar elders waren vertrokken, waaronder ook de secrt. E de Vries moest er gestemd worden om een secr. Het slachtoffer werd R. Weening. Ook dit jaar kwamen er weer nieuwe leden bij, maar er waren er ook leden die we èèn of twee keer zagen maar niet weer kwamen opdagen Dat was wel jammer. Maar zo rolde toch heel genoeglijk het leven van de M.V. door. En het waren heel mooie en leerzame avonden. Totdat ze op een zekere keer opgeschrikt werden door een vraag van een van de nieuwe leden. Die vraag betrof de oprichting van de M.V.
Deze vrager was n.l. door iemand ingelicht dat er aan de oprichting een reukje zat, omdat het niet in het algemeen bekent was gemaakt van een oprichting. Er waren personen die zich toen gepasseerd gevoelden. Zo ook onze dominee, hij bleek hierdoor nogal gekrenkt. Dit lokte het èèn en het ander uit zodat dit al met al een in verwikkelende geschiedenis werd. Hoe er ook werd gepraat het kwam die avond niet tot een oplossing.

In het 2de jaar hadden ze zich aangesloten bij de Bond van Gerf. M.vereniging en kregen dan ook geregeld het mannenblad om zo op de hoogte te blijven van andere verenigingen en het Bondsleven. Ook moest er weer een nieuwe voorz, komen wegens vertrek van meester G. Witteveen De uitslag was dat meester Jaarsma de erebaan als voorz. kreeg, maar deze nieuwe voorz. was deze avond niet aanwezig, wat de reden geweest is ze wisten het niet maar een ieder had wel een stil vermoeden.
Maar het mocht niet baten, meester Jaarsma was gekozen en dat was niet meer te herroepen wat hij dan later ook niet deed.

Het derde jaar had een aanvang genomen en wel op 7 Okt, 1947 en de nieuwe voorz ms. Jaarsma spreekt de hoop uit dat er deze winter weer mooie en leerzame avonden moge komen , het doel is toch om ons geestelijk leven te verrijken en dat deze arbeid moge bijdragen tot zegen van Gods koninkrijk.
Ook is er in dat jaar een spreker geweest en wel de heer Miedema uit Leeuwarden die het èèn en ander zou toelichten naar we meenden. De heer Miedema heeft wel heel erg zijn best gedaan en een flink referaat gehouden maar nee het beantwoorde niet aan het geen wat wij er van verwacht hadden

Op elke vergaderingen werden inleidingen gehouden, zo ook een keer een inleiding dat handelde over de Sabbat en dat de discipelen aren plukten en uit wreven in hun handen. Volgens de farizeeën was dit werk .Nou hier volgde een drukke bespreking op.. Het lokte het èèn en ander uit en zo kwam men tot de vraag over het fietsen op Zondag van de jongelui die maar van de ene plaats naar de ander plaats fietsen. Inleider zegt des zondags niet op de fiets, ze kunnen net zo goed een eindje wandelen, dat is beter dan des zondags na kerktijd overal op de fiets ergens heen te jakkeren.

Toen kwam er een heel ingewikkelde vraag en dat betrof het melkleveren op Zondag. Dit werd een drukke discussie, daar er nogal vrij veel boeren waren, was er verschil in opvatting, welke opvattingen is niet bekend maar uiteindelijk kwamen ze tot de slotsom om niet op zondag melk te leveren.
Zo zie je maar dat er over alles en nog wat werd gediscusseerd. Zo ook een keer over de loterij. De vraag waarom zijn we daarop tegen, geeft de bijbel hier over een duidelijk antwoord ? J.Beerda behandelde deze vraag op de eerst volgende vergadering waar hij zei dat dit moeilijk was om een concreet antwoord uit de bijbel te vinden , maar dat het zeker niet goed is om ons door loterij te laten verrijken Hier kon de vergadering zich wel mee instemmen.

We zijn nu een al een paar jaren verder, dat op de vergadering van 15 Maart 1950 de voorz. mee deelde dat er straks bezoek komt van de kerkenraad en wel ds. Tiezinga die met een paar broeders ouderlingen om over de kwestie die er nog steeds is te spreken., daarbij de wens uitsprekend dat dit geschil deze avond onder Gods leiding moge opgelost worden. Tijdens de vergadering waren Dominee en twee broeders in ons midden gekomen, en er werd dan ook onmiddellijk begonnen over de kwestie die er nog was .Er werd flink gediscuteerd, maar hoe dit is afgelopen is niet te zeggen, want tot mijn grote verbazing was die bladz, uit het notulen boek verdwenen, door misschien toen niet opgelost of een ander reden, ik weet het niet, maar gelukkig na enige tijd later vond ik toch nog in de notulen, dat de kwestie kerkenraad met de M.V. tot een vreedzame oplossing was gekomen .dus toch alles gelukkig goed gekomen.

Dat het elektrische licht soms ook wondere kuren kan hebben moesten ze op een avond aan de lijve ondervinden. Want plotseling ging het licht uit zich helemaal niet storend dat wij aan het vergaderen waren en in het duister kwamen te zitten.. Ook dit werd opgelost daar ms. De Boer zo goed was om een paar kaarsen van huis te halen, zodat de vergadering toch nog een door kon gaan. Ook kwam het ook wel eens voor dat de voorz. zonder kennisgeving , niet kwam opdagen, en na een tijd van wachten en wat gebabbel er toch iemand was die de leiding op zich nam zodat de vergadering toch nog tot een goed einde kwam.

Als voorzitters hadden we niet te klagen. Het waren er 13 in aantal over de 65 jaar Met de oprichting was als eerste E de Vrieswaarna al gauw ms. Jaarsma tot 1948, dus 2 jaar, hem opvolgde. Toen nam E Talstra de voorzitters hamer over. Nou die heeft het een mooi poosje uitgehouden van ’48 – ’60 dat is toch maar even 12 jaar .Hierna kwam H.de Boer die het 3 jaar volhield met hulp van W. Vriezema. Toen kwam er een lange periode van R.Weening die de voorzitters hamer maar liefst 16 jaar wist vast te houden, wel met tussentijds hulp van O van Dijk,en wel van ’63 –’79 waar na de hamer overging naar J. Mulder van ’79-’84
Ook is B.Henstra een jaar voorz. geweest van ’84-’85 waarna J. Broersma zijn taak overnam als vaste voorzitter van 85-‘99 dat is 16 jaar . met wisselingen van E.Laanstra en J Mulder dus ook een lange periode.. In het jaar 2000 werd dit overgenomen door A. Broersma (in verband met ziekte van J. Broersma )die het volhield tot 2006 met de laatste 3 jaar om en om met M.v.d. Berg die tot op het heden deze taak vervuld met D.Dam .
Opvallend was dat er door de jaren heen veel schoolmeesters lid waren van de M. Vereniging waar natuurlijk ook de vereniging zijn nut van heeft gehad.
Er zijn er nogal veel secretaris‘en geweest. De èèn een jaar en ander de een paar jaar, dus wat moeilijk om dit uiteen te zetten Toch wil ik er een paar noemen die wat langere jaren schrijver zijn geweest, zoals Av.d.Heide 4 jaar. O van dijk met zijn 8 jaren en dan krijgen we Fl.Hamstra 16 jaar en H.v.d.Weg met 14 jaar.En E.Laanstrs en J.Claus elk 4jaar Op het moment is R de Boer onze schrijver.

Er zijn de afgelopen 65 jaren heel wat inleidingen gehouden, volgens de notulen zou het er meer dan 700 zijn .geweest Vandaag aan de dag worden er geen inleidingen meer gehouden maar word er een gedeelte uit de bijbel gelezen en gaan dan over tot de bespreking van dat gedeelte. Zo zien we dat er in deze 65 jaar heel veel aan Bijbelstudie is besteed en wij hopen hiermee nog vele jaren mee door te gaan. En dat er nog vele mannen mogen zijn om ook hieraan mee te doen tot verrijking van hun leven.