Diaconie

Volgens de (oude) kerkorde is diaconie en de taak van de diaken: aan de leden van de gemeente die in stoffelijk of ander opzicht medeleven of hulp behoeven, de christelijke barmhartigheid te bewijzen door hen met raad en daad bij te staan. Daarnaast ook aan anderen zowel in eigen omgeving als elders in de wereld naar vermogen deze barmhartigheid te bewijzen.

Zij zullen tot dat doel de gaven der gemeente inzamelen en beheren en daartoe eveneens andere goede middelen zoeken en aanwenden. Vertaald in “gewone” taal betekent dit: gemeenteleden, maar ook anderen die hulp nodig hebben of in nood verkeren helpen. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld hulp op het maatschappelijk vlak maar ook hulp door financiële steun bijvoorbeeld bij rampen.

De meeste steunaanvragen komen vaak ook bij de diaconie binnen. De diaconie beoordeelt dan of de steunaanvraag op het diaconale vlak ligt of dat de aanvraag feitelijk bij een andere commissie hoort te liggen. In dat geval stuurt de diaconie de aanvraag door naar de desbetreffende commissie. In enkele gevallen worden er speciale collecten ingeroosterd voor een specifiek doel.

Binnen de diaconie zijn er verschillende functies en taken. De functies zijn die van het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taken die ook bij de diaconie behoren zijn:

  • Afvaardiging moderamen
  • Geld naar de bank brengen
  • Contactpersoon maatschappelijk werk
  • Gereedmaken van het Avondmaal (zaterdags)
  • Taxirooster (kerktaxi) opstellen
  • Kerktelefoon busjes ophalen
  • Looprooster gereed maken (voor het “ponkje rinnen”)
  • Contactpersoon ZEO
  • Coördinatie schoenendoos actie
  • Gereedmaken van het Avondmaal (zondags)

Daarnaast zijn er nog enkele gemeenteleden die werkzaamheden verrichten voor de diaconie zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de bloemengroet, het wassen van het avondmaalslinnen en enkele werkzaamheden voor de kerktelefoon.